CÀ MAU: Phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh (Chương trình).
 

Cà Mau đang hướng đến mục tiêu thực hiện tốt đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản và nhân rộng tại khu vực vùng biển ven bờ, vùng nội địa.

Quan điểm và định hướng của Chương trình là bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản để duy trì và phát triển bền vững ngành thủy sản; góp phần bảo đảm sinh kế cho cộng đồng ngư dân; bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản. Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản dựa trên cách tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý nghề cá và điều kiện kinh tế – xã hội; không ảnh hưởng đến môi trường, đa dạng sinh học; thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng để bảo đảm phát triển bền vững. Thu hút, huy động nguồn lực xã hội vào công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; lấy cộng đồng ngư dân làm lực lượng nòng cốt, đẩy mạnh thực hiện phương thức đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở vùng biển ven bờ, vùng nội địa.

Mục tiêu đến năm 2025 là ngăn chặn sự suy giảm và tiến tới phục hồi, tái tạo các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm với sự tham gia của cộng đồng để góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phát triển nghề cá bền vững. Hệ thống cơ sở dữ liệu về nguồn lợi thủy sản được xây dựng thống nhất, cập nhật thường xuyên, liên tục.

Đến năm 2030 công tác điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản được thực hiện đầy đủ, liên tục; thông tin, dữ liệu về nguồn lợi thủy sản được số hóa, cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu về nguồn lợi thủy sản. Thực hiện tốt đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản và nhân rộng tại khu vực vùng biển ven bờ, vùng nội địa; nhân rộng thả rạn nhân tạo tại một số khu vực có đủ điều kiện để phục hồi nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái, các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm.

Tầm nhìn đến năm 2045, nguồn lợi thủy sản được bảo vệ, tái tạo và phát triển tốt, đáp ứng đủ nhu cầu sinh kế của cộng đồng và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Bài viết liên quan
Gọi Ngay
chat-active-icon