Thực hiện các dự án, nhiệm vụ ưu tiên phát triển ngành Chế biến thủy sản

Ngày 16 tháng 8 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ định rõ trách nhiệm của các Bộ ban ngành, địa phương trong việc thực hiện các dự án, nhiệm vụ ưu tiên phát triển ngành Chế biến thủy sản Việt Nam.

Thực hiện các dự án, nhiệm vụ ưu tiên phát triển ngành Chế biến thủy sản

Ảnh minh họa

2021-2030: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, doanh nghiệp chế biến thủy sản, Hiệp hội để thực hiện Dự án đổi mới công nghệ quốc gia, phát triển các sản phẩm mới, sản phẩm giá trị gia tăng cao có nguồn gốc từ nguyên liệu, phụ phẩm thủy sản phục vụ ngành thực phẩm, hóa dược.

Mục tiêu chính là: Đổi mới công nghệ, thiết bị, ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm (đặc biệt trong chế biến sản phẩm thủy sản có giá trị gia tăng cao phục vụ ngành thực phẩm, hóa dược); Giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao hiệu quả sản xuất; tận dụng tối đa, hiệu quả nguồn phụ phẩm trong chế biến thủy sản.

Các hoạt động cụ thể như sau: Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển, đổi mới công nghệ, thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh đối với các sản phẩm thủy sản có giá trị gia tăng cao; nghiên cứu, phát triển các công nghệ cao nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch trong khai thác thủy sản, nâng cao hiệu quả sản xuất; hỗ trợ doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ triển khai sản xuất thử nghiệm sản phẩm công nghệ cao từ nguồn phụ phẩm trong chế biến thủy sản.

2022-2023: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, doanh nghiệp chế biến thủy sản, Hiệp hội để thực hiện đánh giá tác động của các chính sách khuyến khích phát triển chế biến, bảo quản thủy sản giai đoạn 2010-2020 và đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung cho giai đoạn 2021-2030.

Mục tiêu chính là: Rà soát, đánh giá được tác động của các chính sách: Thuế, đất đai, khoa học công nghệ, tín dụng, đầu tư… liên quan đến lĩnh vực chế biến, bảo quản thủy sản giai đoạn 2010 – 2020; đề xuất, sửa đổi, bổ sung các chính sách cho giai đoạn 2021-2030 theo hướng thiết thực, hiệu quả nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp chế biến thủy sản phát triển.

Các hoạt động cụ thể: Thu thập, tổng hợp các chính sách có liên quan đến lĩnh vực chế biến, bảo quản thủy sản giai đoạn 2010 – 2020 (chính sách thuế, tín dụng, khuyến khích đầu tư, đất đai….); khảo sát, phỏng vấn, thảo luận với một số doanh nghiệp chế biến về vai trò, sự cần thiết và các tác động của chính sách đến doanh nghiệp; phân tích, đánh giá tác động của các chính sách đến doanh nghiệp chế biến; đề xuất, sửa đổi, bổ sung các chính sách cho giai đoạn 2021-2030 theo hướng thiết thực, hiệu quả nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp chế biến thủy sản phát triển.

Trong các năm 2022, 2025, 2030: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố, doanh nghiệp chế biến thủy sản, Hiệp hội để thực hiện Dự án điều tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy chế biến, tiêu thụ sản phẩm thủy sản nội địa.

Mục tiêu chính là: Đánh giá được hiện trạng chế biến, bảo quản, phân phối, tiêu thụ các sản phẩm thủy sản theo tiếp cận chuỗi; đề xuất được các giải pháp thúc đẩy chế biến, tiêu thụ các sản phẩm thủy sản trong nước.

Các hoạt động cụ thể: Điều tra, đánh giá tổng quan các kênh phân phối và tiêu thụ trong nước đối với các sản phẩm thủy sản; phân tích, đánh giá thói quen, xu hướng tiêu dùng thủy sản của người dân tại các vùng, miền trên cả nước; đề xuất các giải pháp thúc đẩy chế biến, bảo quản, phân phối, tiêu thụ các các sản phẩm thủy sản trong nước.

2021-2030: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, các cảng vụ quốc tế, doanh nghiệp chế biến thủy sản để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư phát triển hệ thống kho lạnh bảo quản thủy sản.

Mục tiêu chính là: Kêu gọi được các nguồn đầu tư từ FDI, ODA, xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác để hình thành hệ thống kho lạnh đạt chuẩn phục vụ bảo quản nguyên liệu và thành phẩm để điều tiết sản xuất, xuất khẩu; phân phối lưu thông.

Các hoạt động cụ thể: Xây dựng danh mục các dự án vận động xúc tiến đầu tư; hỗ trợ quảng bá thông tin về tiềm năng cơ hội đầu tư vào hệ thống kho lạnh; xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư theo hướng đơn giản hóa, cụ thể, dễ thực hiện; hợp tác quốc tế, kêu gọi các nguồn đầu tư.

2021-2030: Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nghiên cứu, đánh giá và thông tin kịp thời nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng thủy sản của các thị trường xuất khẩu trọng điểm, thị trường tiềm năng; xây dựng định hướng xuất khẩu thủy sản giai đoạn 2021-2030.

Mục tiêu chính là: Phân tích, nắm bắt và thông tin kịp thời về nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng thủy sản của các thị trường xuất khẩu trọng điểm, thị trường tiềm năng; xây dựng định hướng xuất khẩu thủy sản giai đoạn 2021-2030.

thuc hien cac du an nhiem vu uu tien phat trien nganh che bien thuy san 2039 1 1

Các hoạt động cụ thể: Khảo sát, đánh giá thông tin về nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng thủy sản của các thị trường xuất khẩu trọng điểm, thị trường tiềm năng; đề xuất, xây dựng định hướng xuất khẩu thủy sản giai đoạn 2021-2030..

2021-2030: Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, doanh nghiệp chế biến thủy sản, Hiệp hội để thực hiện hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp, hình thành các cụm công nghiệp liên kết ngành Chế biến thủy sản, chuỗi giá trị trong sản xuất công nghiệp nông thôn.

Mục tiêu chính là: Hình thành được các cụm công nghiệp liên kết ngành Chế biến thủy sản tại các vùng nguyên liệu tập trung.

Một số hoạt động cụ thể: Hỗ trợ các địa phương hình thành các cụm công nghiệp; liên kết và phát triển doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp chế biến, trung tâm nghề cá….

Đặc biệt là hàng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp chế biến thủy sản, Hiệp hội thực hiện việc phổ biến, triển khai, kiểm tra, sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện Đề án phát triển ngành Chế biến thủy sản Việt Nam.

Trong giai đoạn 2021-2030, Ủy ban nhân dân các tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, doanh nghiệp chế biến thủy sản, Hiệp hội để đầu tư xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới đặt tại các trung tâm nghề cá lớn.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, doanh nghiệp chế biến thủy sản, Hiệp hội để xây dựng các mô hình phát triển sản phẩm thủy sản truyền thống, đặc sản, sản phẩm có thương hiệu, uy tín, đảm bảo chất lượng cao, an toàn thực phẩm, tiện dụng, giá cả cạnh tranh.

Bài viết liên quan
Gọi Ngay
chat-active-icon